Nøglen til Hjælpepakken

Skal din virksomhed varsle afskedigelser?

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder som forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af coronavirus/covid-19.

For at søge om lønkompensation skal virksomheden stå overfor at skulle varsle afskedigelser for:

 1. Minimum 30 % af medarbejderstaben eller
 2. Mere end 50 ansatte

Der kan søges om midlertidig lønkompensation i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020.

Foruden disse krav, skal din ansøgning også leve op til en række andre krav.

Du skal som virksomhed selv ansøge om lønkompensation med dit NemID, dvs. din rådgiver kan ikke søge for dig.

Du kan ikke søge om kompensation hvis:

 • Hvis virksomheden benytter sig af mulighederne for hjemsendelse uden løn.
 • Hvis udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af coronavirus/covid-19
 • Hvis virksomhedens medarbejderne ikke er hjemsendt.
 • Hvis du er en institution eller lignende, hvor offentligt tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

Det skal du have klar, inden du udfylder din ansøgning

For hver medarbejder, der hjemsendes:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Periode start (første dag med kompensation)
 • Periode slut (sidste dag med kompensation)
 • Ansættelsestype (hhv. funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
 • Månedsløn (i kr.)
 • Antal dage undtaget (dage der ikke søges om kompensation)
 • Beskæftigelsesgrad (i timer), hvor 37 timer (eller derover) svarer til fuldtid

Desuden skal du have dokumentation klar for følgende:

 • Ansættelseskontrakt på nyansatte

Det betyder, at virksomheden, når kompensationsperioden er udløbet, skal dokumentere:

 • at den har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode.
 • medarbejderne var ansat før den 9. marts 2020.
 • Såfremt der er en faglig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra denne på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde. Hvis der ikke er en faglig repræsentant, kan den relevante faglige organisation gøre indsigelse.

Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand i den efterfølgende kontrolfase.

Er din omsætning faldet som følge af coronavirus/covid-19?

Hvis coronavirus/covid-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %, kan du som selvstændig med maksimalt 10 fuldtidsansatte få kompensation.
Det er ikke muligt at ansøge om kompensation som selvstændig endnu:

 • Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.
 • Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
 • Følg med på Virksomhedsguiden for nærmere information om, hvornår der åbnes for ansøgninger.
 • Ansøgninger modtages ikke, før ordningen åbnes

Ordningen er målrettet virksomhedsejere. Ordningen kræver, at den selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden.

 • Kompensationsordningen vil gælde fra og med den 9. marts til den 9. juni 2020.
 • Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.
 • Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
 • Følg med på Virksomhedsguiden for nærmere information om, hvornår der åbnes for ansøgninger.
 • Ansøgninger modtages ikke, før ordningen åbnes.

Spørgsmål og svar

Er jeg omfattet af ordningen

 • Ordningen gælder for mindre virksomheder, hvor der maksimalt er 10 fuldtidsansatte. For at være omfattet af ordningen, skal omsætningen mindst udgøre 15.000 kr. i gennemsnit pr. måned.

Vær opmærksom på, at kompensationen skal tilbagebetales, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. En person (selvstændig/virksomhedsejer) kan maksimalt kompenseres én gang via denne ordning. Ejer man flere virksomheder, kan man ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold.

 • Man skal minimum eje 25 % af en virksomhed for at kunne modtage kompensation.
 • Fire ejere, der hver ejer 25 %, vil maksimalt kunne modtage 23.000 kr. pr. måned pr. ejer.
 • · Kompensationen vil udgøre 75 % af din virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i omsætning.

Erhvervsstyrelsen udarbejder en ansøgningsvejledning, hvor der bl.a. vil fremgå retningslinjer for, hvordan dit forventede omsætningstab skal beregnes.

Kompensationen til virksomhedsejeren kan dog maksimalt være 23.000 kr. pr. måned og dermed i alt knap 70.000 kr. i en periode på tre måneder.

 • · Ja, hvis du som selvstændig har ansatte, kan du samtidig modtage lønkompensation til eventuelle ansatte, der ellers står til at blive fyret.

Du kan dog ikke få kompensation fra ordningen, hvis du også får kompensation fra andre ordninger til dækning af de samme udgifter. Dvs. at der kan søges lønkompensation for de ansatte, og virksomhedsejere kan søge denne kompensationsordning til sig selv.

 • · For at modtage kompensation skal du begrunde, at omsætningstabet er en konsekvens af coronavirus/covid-19.

Derudover skal indmeldelsen af et forventet omsætningstab understøttes af tro- og loveerklæringer.

 • · Ja, hvis din ægtefælle også arbejder i virksomheden (medarbejdende ægtefælle), kan jeres virksomhed modtage 23.000 kr. pr. måned for hver af jer, dvs. 46.000 kr. om måneden i alt.
 • · Ja, hvis du er selvstændig uden CVR-nr., kan du få dækket 75 % af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019, svarende til mindst 15.000 kr. månedligt i gennemsnit.

Det er et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Det er desuden et krav, at du på tro- og love anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 % som konsekvens af coronavirus/covid-19 i perioden 9. marts til 9. juni 2020.

Der udarbejdes en ansøgningsvejledning, hvor der bl.a. vil fremgå retningslinjer for, hvordan det forventede omsætningstab skal beregnes.

 • · Man kan kun modtage kompensationen én gang. Ejer man flere virksomheder, kan man altså ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold.
 • · Ja, hvis de har en omsætning, der er over 15.000 kr. pr. måned, og de ejer minimum 25 % af virksomheden.
 • · Virksomheden skal have eksisteret siden den 1. februar 2020.
 • · Ja, hvis det viser sig, at omsætningen ikke er faldet med 30 % i den ansøgte kompensationsperiode, vil du skulle betale støtten tilbage.

Du skal også betale tilbage, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

 

Nej, man kan ikke få dækket de samme omkostninger to gange. Hvis man modtager sygedagpenge, vil man ikke kunne søge kompensation i samme periode.

Skrevet af Erhvervsstyrelsen

Virksomhedsguiden er en fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform

Find viden og værktøjer om start, drift og udvikling af din virksomhed

 

 

Har du brug for hjælp til virksomhedens faste udgifter?

Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter.

Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Ordningen dækker udgifter i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.

 • Ordningen er stadig under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i Folketinget. Følg med på Virksomhedsguiden for nærmere information og tidspunkt for åbning for ansøgninger.
 • Kompensationsordningen vil gælde fra og med den 9. marts til den 9. juni 2020.
 • Ansøgningen vil foregå digitalt.
 • Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
 • Ansøgninger modtages ikke, før ordningen åbnes.

Spørgsmål og svar

 • Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation. Derudover skal du leve op til følgende krav:
 • Du skal forvente, at din virksomhed kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 40 % som følge af coronavirus/covid-19.
 • Dine faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.
 • · Ja, det gør der.

Virksomheder, der er lukket efter påbud ved bekendtgørelse, vil blive kompenseret med 100 %  af de faste udgifter i påbudsperioden.

 • · Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter afhænger af din forventede nedgang i omsætningen:
 • Nedgang 40-60 %: Kompensation 25 %
 • Nedgang 60-80 %: Kompensation 50 %
 • Nedgang 80-100 %: Kompensation 80 %

Desuden kan du få støtte til 80 % af dine udgifter til revisorpåtegning, hvis din ansøgning imødekommes.

 • · Så sker der en efterregulering af din kompensation.

Ved udgangen af perioden kontrollerer Erhvervsstyrelsen, om dit omsætningsfald svarer til det forventede.

 • · Du kan få kompensationen i op til tre måneder i perioden fra den 9. marts til den 9. juni 2020.
 • · Du sender en ansøgning til Erhvervsstyrelsen. Ansøgningen vil foregå digitalt.

Følg med på Virksomhedsguiden for nærmere information.

 • Du kan følge med på Virksomhedsguiden for nærmere information.

 

 

 

Udskydelse af moms, AM-bidrag og A-skat

Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af coronavirus/covid-19 mhb. på at give virksomheder en bedre likviditet.

Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIndkomst.

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat vil blive omfattet af de lempede regler.

Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne for april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder.

Ændring af indberetnings- og betalingsfristen for moms for små og mellemstore virksomheder

For små og mellemstore virksomheder er afgiftsperioderne for første og andet kvartal og første og andet halvår lagt sammen.

Det betyder, at betalingsfristen for mellemstore virksomheder for første kvartal 2020 rykkes med 3 måneder. For små virksomheder rykkes betalingsfristen for første halvår 2020 med 6 måneder.

Perioderne samles, så du betaler i forlængelse af, at du indberetter 2. periode. Du kan dog fortsat indberette til de oprindelige frister og fx få negativ moms udbetalt.

Momsangivelserne er dog en vigtig kilde for beslutningstagerne i den nuværende situation, og du opfordres derfor til at angive din moms som hidtil og kun vente med betalingen.

Læs mere om of ændring af fristerne

Spørgsmål og svar

 • ·  Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september 2020.
 • Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober 2020.
 • Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november 2020.

Indberetningsfristerne ændres ikke.

Læs mere på www.skat.dk/corona

 • ·  ·  Betalingsfristen 30. april rykkes til 31. august 2020.
 • Betalingsfristen 29. maj rykkes til 30. september 2020.
 • Betalingsfristen 30. juni rykkes til 30. oktober 2020.

Indberetningsfristerne ændres ikke.

 

Læs mere på www.skat.dk/corona

 • ·  ·  Betalingsfristen 20. april rykkes til 22. juni 2020
 • Betalingsfristen 20. maj rykkes til 21. december 2020

Læs mere på www.skat.dk/corona

 • · Der løber ikke renter på, da vi flytter betalingsfristen. Du kan holde dig orienteret på skat.dk, hvor fristerne vil blive opdateret.

Læs mere på www.skat.dk/corona

 • · Nej. Du skal betale moms til samme frister, som du plejer.
  • ·  Fristen 27. april rykkes til 25. maj 2020
  • Fristen 25. maj rykkes til 25. juni 2020
 • Fristen 25. juni rykkes til 27. juli 2020

 

Har du brug for en lånegaranti?

Virksomheder, der er ramt af coronavirus/covid-19, kan søge om statsgaranterede lån og driftskreditter.

Virksomheder, hvis omsætning er påvirket af coronavirus/covid-19, kan søge om en garanti fra Vækstfonden på 70 % af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, herunder pengeinstitutter, leasingselskaber mv.

Der er oprettet to ordninger: Én målrettet SMV’er og én målrettet store virksomheder. For begge ordninger gælder det, at virksomhederne skal leve op til en række krav for at kunne opnå en garanti.

Kontakt dit finansieringsinstitut og tal med dem om dine muligheder for at anvende garantiordningerne. Det er ikke muligt at søge om garantien direkte via Vækstfonden.

Garanti til store virksomheder

Er I en stor virksomhed og ramt på indtjeningen som følge af coronavirus/covid-19, kan Vækstfonden garantere for lån eller driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, som kan dække jeres omsætningstab. For at komme i betragtning skal virksomheden have oplevet eller forvente et omsætningstab på minimum 30 %.

Garantien dækker en del af finansieringsinstituttets risiko og kan dermed give jer lettere adgang til den nødvendige finansiering.

Garanti til små og mellemstore virksomheder

Er din virksomhed en SMV og er du ramt på indtjeningen som følge af coronavirus/covid-19, så kan Vækstfonden garantere for lån eller driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, som kan dække dit omsætningstab. For at komme i betragtning skal din virksomhed have oplevet eller forvente et omsætningstab på minimum 30 %.

Garantien dækker en del af finansieringsinstituttets risiko og kan dermed give dig lettere adgang til den nødvendige finansiering.

Da der til denne ordning er tilknyttet en statslig tabsramme, kan finansieringsinstituttet på baggrund af garantien yde lån og driftskreditter på mere favorable vilkår, end det ellers ville være muligt.

 

Skal du afskedige medarbejdere?

Information om udvidelsen af varslingspuljen til medarbejdere der bliver afskediget som følge af coronavirus/covid-19.

I forbindelse med større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde kan det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) iværksætte en målrettet indsats til de afskedigede personer.

Ved større afskedigelser forstås som udgangspunkt mindst 50 % af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

  Kontakt os i dag

  Har du brug for svar på et eller flere spørgsmål?

  Indtast dine oplysninger samt besked i formularen herunder og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.