Bekendtgørelse om kompensationsordning

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 4, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme og i medfør af akt nr. 124 af 27. marts 2020 fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

 • 1. Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvis virksomhederne som følge af udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19) har en forventet omsætningsnedgang på minimum 40 pct., jf. § 3, stk. 2, eller som har forbud mod at holde åbent, jf. § 3, stk. 3.

Stk. 2. Organer inden for den offentlige forvaltning falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Stk. 3. Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

Kapitel 2

Definitioner

 • 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Virksomhed: En privatretlig juridisk person samt personligt ejede virksomheder, der senest den 9. marts 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), herunder foreninger, fonde og selvejende institutioner, jf. dog nr. 5.

2) Faste omkostninger: Dokumenterbare omkostninger relateret til virksomhedens aktiviteter, der er uafhængige af virksomhedens salg, produktion og distribution, og som virksomheden vil skulle afholde, selv om den ikke har omsætning i en periode, herunder typisk afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger. Endvidere er omkostninger reguleret efter § 4, stk. 2 – 4, omfattet. Virksomheden skal opgøre de faste omkostninger ud fra de samme principper som i virksomhedens seneste godkendte regnskab. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal virksomheden opgøre de faste omkostninger i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Der er udarbejdet særskilt vejledning om ansøgning til den midlertidige kompensationsordning for virksomheders faste udgifter, herunder om opgørelse af faste omkostninger.

3) Løn: Den ansattes samlede A-indkomst medregnet virksomhedens og den ansattes eget ATP-bidrag, samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

4) Ansatte: Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, ansat med fast arbejdssted i Danmark.

5) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber m.v., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

6) Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af virksomheden, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen.

7) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, virksomhedens nedgang i omsætning opgøres i forhold til. Referenceperioden er:

 1. a) Perioden fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019, jf. dog litra b.
 2. b) For virksomheder, der ikke har haft omsætning i perioden omtalt i litra a, danner perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra c.
 3. c) For virksomheder, der ikke har haft omsætning i hele perioden omtalt i litra a eller b, danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til den og med 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

8) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der ydes kompensation for virksomhedens faste omkostninger, jf. § 1, stk. 3. Virksomheden skal søge om kompensation for hele perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020. Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan desuden søge om kompensation for den særskilte periode, hvor virksomheden har forbud mod at holde åbent.

9) Forbud mod at holde åbent: Virksomheden er midlertidigt forpligtet til at holde sine lokaler fuldt lukket for offentligheden for at inddæmme smittespredning, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Kapitel 3

Kompensationsberettigede omkostninger

 • 3. Der ydes kompensation for faste omkostninger, som virksomheden har anvendt og afholdt i Danmark, uagtet om den faktiske betaling for omkostningen falder i kompensationsperioden.

Stk. 2. Omkostningerne, jf. § 2, nr. 2 og § 4, stk. 2 – 4, kompenseres med følgende procentsats:

1) 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 pct. til og med 100 pct.

2) 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 pct. op til 80 pct.

3) 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 40 pct. op til 60 pct.

Stk. 3. Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, jf. § 2, nr. 9, kompenseres med 100 pct. af virksomhedens faste omkostninger, i det tidsrum forbuddet er gældende, hvis virksomheden ikke har haft omsætning i denne periode.

Stk. 4. En virksomhed kan maksimalt opnå kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse på 60 mio. kr.

Stk. 5. Kompensationen for faste omkostninger kan ikke overstige den nominelle nedgang i omsætningen fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Stk. 6. Der ydes ikke kompensation til virksomheder, hvis faste omkostninger, udgør mindre end 25.000 kr. i kompensationsperioden.

Stk. 7. Der kan ikke ydes kompensation for faste omkostninger i kompensationsperioden, som virksomheden med rimelighed kunne have afværget.

Stk. 8. Der ydes ikke kompensation, i det omfang en nedgang i omsætning må anses at være forårsaget af, at virksomheden uretmæssigt har undladt at henføre omsætning til kompensationsperioden.

 • 4. Der kan ikke ydes kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse for omkostninger til løn til virksomhedens ansatte, dog jf. stk. 2.

Stk. 2. Virksomheder kan få kompensation for den del af virksomhedens lønomkostninger, som er nødvendig for at opretholde en nødbemanding til nødvendig pasning af dyrene i zoologiske anlæg, jf. bekendtgørelse om zoologiske haver m.v.

Stk. 3. Virksomheder kan få kompensation for nedskrivninger på letfordærvelige varer med mindre end én måned mellem produktionsdato og udløbsdato, og som ikke egner sig til nedfrysning, jf. dog stk. 4. Kompensationen er dog betinget af, at virksomheden har begrænset sit tab så vidt muligt, jf. § 10, stk. 4.

Stk. 4. Slagterier, der slagter og slagtemæssigt behandler dyr, hvis kød er bestemt til konsum efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, og som er omfattet af bekendtgørelsens § 2, nr. 1, kan få kompensation for den del af virksomhedens nedskrivninger, der følger af nedfrysning af fersk kød, som ikke før udbruddet af COVID-19 havde været planlagt til nedfrysning.

Stk. 5. Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorpåtegning efter § 9, stk. 1, såfremt virksomhedens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr.

 • 5. Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som godtgøres virksomheden på anden vis, herunder ved huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, tilskud m.v., eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (COVID-19).
 • 6. Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

Kapitel 4

Betingelser for at modtage kompensation

Ansøgning og dokumentation

 • 7. Ansøgning om kompensation indsendes til Erhvervsstyrelsen via Virksomhedsguiden.dk senest den 30. juni 2020.

Stk. 2. Ansøgningen skal udarbejdes i et særligt skema, der er tilgængeligt via Virksomhedsguiden.dk. Skemaet vedlægges de foreskrevne bilag samt dokumentation, jf. §§ 8 og 9.

Stk. 3. Ansøgningen omfatter den fulde kompensationsperiode. Virksomheden kan kun få kompensation udbetalt én gang, jf. dog stk. 4

Stk. 4. Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan i ansøgningen særskilt anmode om kompensation for perioden, hvor virksomheden har forbud mod at holde åbent, jf. § 3, stk. 3.

 • 8. Virksomhedens ansøgning om kompensation, jf. § 7, skal vedlægges følgende oplysninger:

1) Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden, jf. § 2, nr. 8.

2) Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden, jf. dog litra a og b.

 1. a) Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomhedens forventede omsætning for kompensationsperioden, skal virksomheden begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor det nødvendiggør en anden opgørelsesperiode. Virksomheden skal samtidig oplyse den realiserede omsætning for denne anden opgørelsesperiode. Den anden opgørelsesperiode skal være på 3 måneder.
 2. b) For virksomheder stiftet efter den 1.december 2019, danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til 9. marts 2020 fortsat grundlag for opgørelsen jf. § 2, nr. 7, litra c. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

3) Virksomhedens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020 samt virksomhedens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Virksomheden skal begrunde, hvis virksomhedens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra virksomhedens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020, jf. dog nr. 4.

4) Hvis virksomheden er stiftet efter den 1. december 2019, skal virksomheden ud fra de realiserede faste omkostninger fra stiftelsesdatoen til og med d. 9. marts 2020, angive allerede afholdte faste omkostninger samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden.

Stk. 2. En begrundelse for, hvorfor den forventede omsætningsnedgang skyldes udbruddet af COVID-19.

Stk. 3. Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen, jf. § 9, stk. 1.

Stk. 4. Virksomheden skal under strafansvar, jf. § 16, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1-3, er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

 • 9. Ansøgning om kompensation skal påtegnes af revisor, hvilket sker ved en erklæring med høj grad af sikkerhed udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor. Erklæringen skal bl.a. omfatte opgørelsen over virksomhedens realiserede faste omkostninger i de efter § 8, stk. 1, nr. 3 eller nr. 4, angivne perioder.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 1.

Udbetaling af kompensation

 • 10. Udbetaling af kompensation vil ske direkte til virksomheden, når virksomhedens fremsendte dokumentation, jf. §§ 8 og 9, er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Der udbetales kompensation på baggrund af virksomhedens samlede nedgang i omsætning fra referenceperioden til kompensationsperioden, dog jf. § 7, stk. 4.

Stk. 3. Der udbetales ikke kompensation for faste omkostninger, der ikke kan dokumenteres, eller hvor dokumentationen er utilstrækkelig.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan nedsætte kompensationen helt eller delvist, hvis virksomheden ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 3, stk. 7.

Stk. 5. Udbetaling af kompensation sker direkte til virksomhedens NemKonto.

 • 11. Erhvervsstyrelsen udtager ansøgninger af særlig karakter, herunder ansøgninger om høje kompensationsbeløb og ansøgninger, hvor der konkret skønnes at være en forhøjet risiko for, at omsætning eller faste omkostninger ikke er beregnet i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, til udvidet sagsbehandling.

Kapitel 5

Kontrol, tilsyn og sanktioner

Efterregulering og tilbagebetaling af kompensation

 • 12. Virksomheden skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over den faktiske omsætning samt virksomhedens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Virksomheden skal på forlangende udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til Erhvervsstyrelsen til brug for afgørelsen, jf. § 14.

Stk. 3. Hvis virksomhedens faktiske omsætningsnedgang eller faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer Erhvervsstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Efterreguleringen sker, jf. § 3, stk. 2 og 3, i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om virksomhedens oplysninger, jf. § 8, har resulteret i, at Erhvervsstyrelsen har udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ikke den foreskrevne dokumentation indsendes inden for den i stk. 1 foreskrevne frist eller frist fastsat af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med krav om supplerende dokumentation, jf. stk. 2, samt hvis dokumentationen i øvrigt vurderes utilstrækkelig.

Stk. 5. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

 • 13. Retten til kompensation bortfalder, hvis virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller har undladt at indsende dokumentation, jf. § 12, stk. 1 og 2.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

 • 14. Erhvervsstyrelsen kan af virksomheden, dens ledelse og den revisor, som i henhold til § 9, stk. 1, har udarbejdet en erklæring, forlange de oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere, at kravene i denne bekendtgørelse er overholdt. Erhvervsstyrelsen kan endvidere stille krav om, at de i medfør af § 12 indsendte oplysninger dokumenteres med bistand fra en uafhængig godkendt revisor.

Kapitel 6

Klage, straf og ikrafttræden

Klageadgang

 • 15. Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf

 • 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer), strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

 • 17. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Kilde: Erhvervsministeriet, den 2. april 2020

Simon Kollerup

  Kontakt os i dag

  Har du brug for svar på et eller flere spørgsmål?

  Indtast dine oplysninger samt besked i formularen herunder og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.